Odezwij się:

Regulamin


Regulamin strony internetowej

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Usługodawca – Anna Rusnak-Chojecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Rusnak-Chojecka Gabinet Psychoterapii Refugium ul. Mszczonowska 40 05-830 Nadarzyn, NIP: 5342424645
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
  4. Cennik – wykaz świadczonych usług wraz z obowiązującymi aktualnie cenami;
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, w szczególności konsultacja psychoterapeutyczna;
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  7. Strona internetowa  – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem gabinetrefugium.pl
  8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę
 2. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do świadczenia usług psychoterapeutycznych oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Terapeuci pracujący z Klientami w ramach świadczenia Usług stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo.
 4. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. konsultacja psychoterapeutyczna;
  2. konsultacja psychologiczna
 5. W przypadku gdy Usługa nie może być świadczona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować inny termin świadczenia Usługi. Jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana w sposób opisany powyżej, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 8. Spotkania mają charakter konsultacyjny i w związku z tym nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 9. Strony zobowiązują się do nienagrywania usług bez uzyskania pisemnej zgody.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Konsument korzysta z wiedzy i informacji pozyskanych podczas spotkań w swoim życiu prywatnym i zawodowym.
 11. Konsument dokonujący rezerwacji/zakupu sesji online akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Konsumenta.

§3. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Rezerwacja Usług odbywa się za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej. Rezerwacja danego terminu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed tym terminem. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy psychoedukacji/ warsztatów/ szkoleń, dokonanie rezerwacji powinno zostać poprzedzone mailowym ustaleniem terminu z Usługodawcą.
 2. W celu rezerwacji Usługi Klient wypełnia formularz, w tym podaje swoje dane i wybiera termin oraz sposób płatności (spośród dostępnych).
 3. Rezerwacja Usługi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków rezerwacji. W momencie otrzymania wiadomości zawarta zostaje Umowa dotycząca świadczenia zarezerwowanej Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z góry. Usługa płatna jest w walucie polskiej zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej gabinetrefugium.pl
 6. Klient może zwrócić się z do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji na temat Usług e-mailowo – pod adresem poczta@gabinetrefugium.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej gabinetrefugium.pl, jednak ostateczna rezerwacja dokonywana jest zawsze w sposób wskazany w ust. 1-5  powyżej.
 7. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki.
 8. Konsultacje indywidualne zarówno stacjonarne jak i on-line trwają 50 minut. Konsultacje stacjonarne jak i on-line z zakresu „Psychoterapia par/ małżeństw/rodzinna” trwają 75 minut. „Psychoedukacja/ szkolenia/ warsztaty psychologiczne”, stacjonarne jak i on-line, czas trwania oraz cena są ustalane indywidualnie.
 9. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczta@gabinetrefugium.pl, zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o zmianę terminu. Strony ustalą wówczas nowy, dogodny dla nich termin.
 10. Jeżeli po pierwszej konsultacji Klient będzie chciał kontynuować terapię i umówi się na kolejne wizyty, to w czasie całej terapii może:
  1. jeden raz bezpłatnie zrezygnować z umówionej konsultacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej,
  2. dwa razy bezpłatnie zwrócić się do Usługodawcy o zmianę terminu konsultacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 9 powyżej.
 11. Jeżeli Klient przewiduje spóźnienie na wizytę prosimy o poinformowanie o tym fakcie terapeuty, który będzie oczekiwał na spotkanie. W przypadku spóźnienia nie ma możliwości wydłużenia spotkania.

§4. Płatności

 1. Aktualnie obowiązujące ceny za usługi są wskazane w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto.
 2. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony internetowej gabinetrefugium.pl. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pomocą zewnętrznego operatora płatniczego Przelewy24.
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności niezwłocznie po zarezerwowaniu usługi.
 4. Płatność za usługę dokonywana jest z góry, czyli przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 5. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana i usługa nie zostanie zrealizowana.
 6. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.
 7. Klient dokonując płatności za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.
 8. Klient, który uiścił opłatę za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

§5. Forma odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do anulowania umowy, bez podania przyczyny.
 2. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może zrezygnować z Usługi, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczta@gabinetrefugium.pl lub klikając odpowiedni przycisk w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację. W takim przypadku Klient jest uprawniony do zwrotu płatności za Usługę.
 3. W przypadku anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji, opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z powyższymi regulacjami, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie skontaktuje się z Usługodawcą, Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę.
 5. W przypadku braku wpłaty przez Klienta, Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usług w ramach zawartej umowy.
 6. Usługodawca w najszybszym czasie jak to możliwe potwierdzi zwrotnie na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o anulowaniu umowy.
 7. W przypadku anulowania umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania umowy złożonego przez Klienta dokona zwrotu pełnej kwoty na wskazany przez Klienta numer konta.
 9. Usługodawca może zaprzestać udzielania świadczonych usług w stosunku do danego Klienta w sytuacji przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W takiej sytuacji płatność dokonana przez Klienta nie podlega zwrotowi.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia świadczenia Usługi.
 2. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Usługodawca.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail poczta@gabinetrefugium.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art. 9 ust. 2 lit. h) RODO)
  3. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.
 5. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  5. Klient ma prawo do:
   a) dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
   b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 9. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Dane osobowe zbierane podczas rezerwacji/zakupu są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie gabinetrefugium.pl

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 4. Aktualny Regulamin zawsze jest dostępny w serwisie gabinetrefugium.pl
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania strony gabinetrefugium.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości płatności dokonanej przez Użytkownika.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku.